Shetal Ne Kanthe Movie Songs1 ~ Van Ma Chandali Yo                                                  
2 ~ Tara Dhukhne Khankheri                                                  
3 ~ Rudine Rangli